RÊZNAME

KÜRDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ

TÜZÜK

Madde 1:

Partinin adı

Kürdistan Komünist Partisi’dir. Kısaltılmış adı KKP’dir. Kürtçesi; Partîya Komunîsta Kurdistan’dır. Parti logosu: Sarı zemin üzerinde siyah renkte yarım çark, çark içerisinde kırmızı alevler, çarkın üzerinde sarı renkte Kürdistan Komünist Partisi, kırmızı alevler üzerinde ise sarı renkte KKP yazılı. Genel Merkezi Ankara’dadır.

Madde 2:

Partinin tanımı

KKP, eşitlik, özgürlük, adaleti savunan ve sınıfsız, sömürüsüz bir dünya kurmak isteyenlerin partisidir.

Madde 3:

Partinin amacı

KKP; Kürt sorununun, özü itibariyle kendi kaderini tayin hakkını içerdiğini belirler, bu hakkın gerçekleşmesi için mücadele eder. Mevcut koşullarda yakın hedef olarak halkların eşit koşullu katılımı ile federal çözümü hedefler. Stratejik olarak bağımsızlığı savunur.

Nihai olarak, “herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre” ilkesinin yaşam bulacağı bir toplumu amaçlar.

Acil çözüm bekleyen sorunların başında yer alan Kürt ulusal özgürlük sorununun çözümü için mücadeleyi geliştirir. Kürt halkı ve diğer ezilen ulusların sorununun çözümünde, Türk, Kürt ve ulusların, kültürlerden halkların federal devlet yapılanması için mücadele eder.

KKP, halklar arası kin ve düşmanlığı sürekli üreterek diri tutan ırkçı milliyetçiliği; cinsler arası ayırımcılığı kadın aleyhine geliştiren erkek egemen düzeni; insanın hem insan hem de doğa üzerindeki baskılarının öznesi olan sınıfları yaratan, sürekli besleyen ve tüm kötülüklerin kaynağı kapitalist sömürü düzeninin kurumlarıyla birlikte ortadan kaldırılması için mücadele eder.

Madde 4:

Partinin niteliği ve işleyiş ilkeleri

a- Partinin her kademesinde yöneticileri seçimle belirler ve seçenler her zaman seçtiklerini geri çağırma hakkına sahiptir.

b – Parti faaliyetleri, sosyalist demokrasi gereği tam bir açıklık içinde yürütülür.

c – KKP, Marksizm-Leninizmi kılavuz edinir. Marksizm/sosyalizm içi farklı ideolojik eğilimleri meşru ve partinin iç dinamiği olarak algılar. Eylem birliğine uymak şartıyla her parti üyesi, program ve tüzük dahil partinin tüm bağlayıcı belge ve kararlarını yazılı, sözlü eleştirip alternatif görüş ve öneri sunabilir.

d -Parti programı, tüzüğü, Kongre ve Parti Meclisi kararları doğrultusunda partide eylem birliği esastır. Karar ve politikaların oluşum aşamasında tüm zengin farklılığıyla parti içi görüşlere başvurulur ve konsensüs aranır, konsensüsün sağlanmadığı durumlarda salt çoğunluğun aldığı kararlar geçerlidir.

Partide tüm karar alma süreçlerinde azınlık çoğunluğa tabidir. Azınlığın hakları güvenceye alınır ve azınlığın çoğunluk olmak için parti prensipleri çerçevesinde sürdüreceği mücadele meşrudur.

e- Parti üyelerini birleştiren, faaliyetlerinde, eylemlerinde yönlendiren bağlayıcı kolektif irade, partinin program, tüzük ve kongre kararlarıyla belirlenen çerçevedir.

f – Parti örgütleri, partinin bağlayıcı belge ve kararları doğrultusunda merkezi olduğu gibi yerel yayınlar da çıkarabilirler. Merkezi ve yerel yayınlar ilgili birimin Yürütme Kurulu‘nun yetki ve sorumluluğundadır.

g- Partide her kademedeki organlara daha fazla kadın ve genç üyelerin seçimi için pozitif ayrımcılık ilkesi uygulanır.

Madde 5:

Üyelik

Partinin program ve tüzüğünü kabul eden, aidatını düzenli ödeyen, bir parti örgütünde yer alarak ya da bağlı çalışarak parti görevlerini yerine getiren ve 18 yaşını doldurmuş herkes partiye üye olur.

Madde 6:

Üyelik kabulü

Partiye üye olmak isteyenler, oturduğu ya da çalıştığı ilçenin parti örgütüne üyelik başvurusu yaparak üyelik sürecini başlatmış olur. Üyelik başvurusu yapana, KKP üyesi 2 partilinin referansı aranır. Başvuranın kimlik belgesi esası üzerinde 3 nüsha doldurularak üyelik fişi imzalatılır. Karşılığında başvurana alındı belgesi düzenlenir.

Üyelik başvurusu yapanın olduğu yerde, ilçe örgütü kurulmamışsa üyelik başvurusu il örgütüne, il örgütü yoksa Genel Merkez’e yapılır.

Üyelik başvuruları, bir ay içinde olumlu ya da olumsuz karara bağlanır. Bu süre içinde karar alınmadığı takdirde başvuru kabul edilmiş sayılır. Üyeliğe ilişkin ret kararları, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır ve bir yazı ile başvuran kişiye bildirilir.

Üyeliğe ilişkin ret kararına gerekçe bildirilir. Üyelik başvurusu reddedilenler 15 gün içerisinde bir üst organa itiraz edebilirler. İtiraz üzerine verilen karara karşı, 15 gün içinde il yönetim kurulu kararları için Merkez Yürütme Kurulu‘na, Merkez Yürütme Kurulu kararı için de Parti Meclisi‘ne başvurulabilir. Bu kurulun kararı kesindir.

Doğrudan üye alma

Genel ve yerel seçimlerde aday olmalarında yarar görülenlerin talep etmeleri halinde MYK ya da il yönetim kurullarının kendisi parti çıkarları açısından yararlı gördüklerinin üye olarak kabulüne her zaman karar verebilir. Üyeliğe alınanlarla ilgili karar, ilgili ilçe örgütüne bildirilir.

Üyelik ile ilgili diğer esaslar Parti Meclisi tarafından hazırlanan yönetmelik ile belirlenir.

Madde 7:

Fahri üyelik
Partinin gelişimine özel katkısı olabileceğine inanılan ve isteyen partisizlerin de parti çalışmalarına katkısının alınmasını sağlar. Parti örgütleri bu amaçla, isteyen partisizler arasından fahri üyeler kayıt edebilir. Fahri üyelerden tüm parti örgüt, organ ve kademelerinde etkin bir biçimde yararlanılabilmesi için Parti Meclisi gerekli yönetmeliği çıkarır.

Madde 8:

Üyenin hak ve görevleri

Görevleri

a – Halklar ve emek, emek örgütleri arası enternasyonal düşünceyi yaymak ve şovenizme karşı mücadele etmek;

b – Partinin programını, tüzüğünü, amaç ve ilkelerini, karar ve bildirgelerini öğrenmek, geniş kitlelere anlatmak ve benimsetmek;

c – Her kademedeki organ kararlarını uygulamada eylem birliğine uygun hareket etmek; üstlendiği parti görevlerini parti tüzüğü gereği yerine getirmek; partinin her kademesindeki karar oluşturma süreçlerine dinamik olarak katılmak zorundadır.

d – Partinin önemli gelir kaynaklarından olan üye ödentisinin aynı zamanda üye-parti ilişkisinde bir siyasal bağı da ifade ettiğini bilerek hareket etmek, ödentilerini zamanında ödemek ve diğer üyelerin de vermelerini sağlamak için çaba içinde olmak.
e- Üye kimlik belgesinin, hem kendilerini partinin varlığıyla bütünleştiren ilk kanıt olduğunu hem de kimlik belgesini göstermeksizin parti çalışmalarına katılmada güçlük çekeceklerini bilerek sürekli yanlarında taşımak ve süresinde yenilemek.

Hakları
a – Her üyenin, partide söz ve karar sahibi olması, üyelerin söz ve karar mercii hakkını kullanmaları için ilgili organlardan bunu sorumlulukla yerine getirmeyi isteme;

b -Parti yaşamında seçme, seçilme, tüm parti organlarında göreve talip olma ve görev alabilme;

c – Parti politika ve yönelimlerinin belirlenmesi amacıyla parti içi toplantıların düzenlenmesini isteme; parti kurul ve toplantılarında, parti belgeleri ve kararları hakkındaki görüş, öneri ve eleştirilerini tüm parti yapısına yazılı, sözlü iletebilme;
d – Bütün üyelerin, parti çalışmaları hakkında bilgi edinme HAKLARI VARDIR.

Madde 9:

Üyelikten ayrılma

KKP üyesi olmak; özgürlük ve sosyalizm davasının neferi olarak bu hedefte partili yoldaşlarıyla birlikte büyük bir aileye aidiyet hissetmek özgür ve gönüllü bir birliktir. Üye olmak gibi ayrılmak da her üyenin özgür iradesine bağlıdır. İstifa, kayıtlı bulunulan parti örgütüne yazıyla bildirilir.

Parti örgütü, istifayı işleme koyar ve üst organlara iletir. Parti, kendisine emeği geçmiş ve herhangi bir nedenle kendi isteğiyle üyelikten istifa edenle dostça ilişkisini sürdürür.

Madde 10:

PARTİ ÖRGÜT YAPISI

A- MERKEZİ ÖRGÜT YAPISI
a- Büyük Kongre
b- Parti Meclisi
c- Genel Başkan
d- Merkez Yürütme Kurulu

e- Merkez Disiplin Kurulu

f- Gençlik Meclisi

g- Kadın Meclisi

B- YURTDIŞI TEMSİLCİLİĞİ

C- MERKEZİ DANIŞMA MECLİSİ

D- YEREL ÖRGÜT YAPISI

a- İl kongresi, il başkanı, yönetim kurulu

b- İl Disiplin Kurulu

c- İl Kadın Meclisi

d- İl Gençlik Meclisi
e- İlçe kongresi, ilçe başkanı, yönetim kurulu

f- İlçe Kadın Meclisi

g- İlçe Gençlik meclisi

h- Belde Örgütü, Mahalle ve Köy birimleri

ı- İl ve İlçe Danışma Meclisleri

E- PARTİ GRUPLARI
a- TBMM Parti Grubu
b- İl genel meclisi parti grubu
c- Belediye meclisi parti grubu
d- Tüzük ve yönetmeliklere göre kurulmuş diğer parti komisyonları, danışma ve
çalışma gruplarından oluşur.

Madde 11:

BÜYÜK KONGRE

Büyük Kongre, partinin en yüksek organıdır. Seçilmiş ve doğal delegelerden oluşur.

Seçilmiş delegeler

İki Büyük Kongre arasında yapılmış son il kongrelerince seçilir. Seçilecek delege sayısı o ildeki milletvekili sayısının en fazla iki katı kadardır. İl sınırları içerisindeki toplam parti üyelerinin sayısı 600’den fazla değilse il kongresi, tüm il örgütü üyelerinin katılımı ile toplanarak Büyük Kongre delegelerini seçebilir.

İlçe örgütü bulunup, henüz il merkezi kurulmamış illerde, ilçeler il delegelerini oluşturur. Büyük Kongre delegeleri bu il delegeleri tarafından seçilir.

Doğal delegeler

Genel Başkan, Parti Meclisi Üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri, partili bakan ve milletvekilleri, parti üyeliği süren kurucularıdır. Parti kurucularının sayısı seçilmiş büyük kongre temsilcilerinin % 15’inden çok ise, parti kurucuları toplanarak aralarından bu oranda üyeyi temsilci seçerler.

Büyük Kongre‘nin doğal delegeleri ayrıca il kongrelerinde delege seçilemezler. Doğal Delegelik, her üyenin bulunduğu organdaki görev süresiyle sınırlıdır.

Kongrenin olağan toplanması

Büyük Kongre, olağan olarak 2 yılda bir toplanır,  ancak PM kararı ile bu süre bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir.

Kongrenin yer, gün ve gündemi PM tarafından kararlaştırılıp en az bir ay önce örgüte bildirilir. PM çalışma raporu ve PM veya MYK tarafından hazırlanmış karar tasarıları delegelere, parti teşkilatına en geç 15 gün önce gönderilir.

Büyük Kongre’nin toplantı yeter sayısı, Büyük Kongre delegelerinin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, Büyük Kongre çoğunluk aranmaksızın çağrılan gündemle, belirtilen yerde, aynı gün iki saat sonra toplanır. Büyük Kongre için gazete ilanı verilmez.

Büyük Kongre toplantısından en az 15 gün önce kongreye katılacak parti delege listesi, Büyük Kongre için Yüksek Seçim Kurulu’nun önceden belirlediği Seçim Kurulu Başkanlığı’na 2 nüsha olarak verilir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günün saati ile, çoğunluk sağlanmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da bildirilir.

Kongrenin Olağanüstü Toplanması

Büyük Kongre, Parti Meclisi ya da Genel Başkan’ın gerekli görmesi veya önceki Büyük Kongre delegelerinin en az 1/5’inin imzası ile toplantıya çağrılabilir.

Olağanüstü Büyük Kongre çağrılı olduğu gündemi ile bağlıdır. Olağanüstü Büyük Kongre, isteminin usulüne uygun biçimde ilgili yönetim birimine ulaştırılmasından başlayarak en geç 3 ay içerisinde yapılır.

Kongrenin yeri, gündemi ve varsa diğer kongre belgeleri en az 15 gün önceden delegelere gönderilir.

Görüşmeler
Büyük Kongre’de gündem konuları sıra ile ele alınır. Söz isteyenlere sıra ile söz verilir. Konu ile ilgili söz süreleri görüşmeye başlamadan önce saptanır. Çalışma raporu üzerinde 5, öteki konularda 3 delege konuşmadan yeterlilik önergesi oylanamaz. Karar yeter sayısı, hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğudur. Gündeme kongre delegelerinin 1/20’sinin yazılı istemi ile gündem maddesi eklenebilir. Parti programı ve tüzüğünde değişiklik ile parti politikaları konusundaki önerge ve karar tasarıları delegelerin 1/20’sinin imzası ile verilir. Büyük Kongre’de hazır bulunanların 1/3’ünün oylarıyla gündeme alınır.

Bu önergelerin üzerinde doğrudan görüşme açılır. Öneriler üzerine lehte ve aleyhte üçer delege konuşma yaptıktan sonra oylamaya geçilir.

Büyük Kongre’yi, Genel Başkan, yokluğunda ise PM’ce kendi içinden belirlenmiş bir üye açar.

Büyük Kongre’de, Kongre Divanı, bir başkan ve iki başkan yardımcısı ve gerektiği kadar yazmandan oluşur. Kongre Divanı açık oyla seçilir. PM, Büyük Kongre yapılışı konusunda yönetmenlik hazırlar.

Madde 12:

Görev ve yetkileri

  1. a) PM’nin iki kongre arası yurt ve dünya olayları ile parti çalışmalarını içeren faaliyet raporunu tartışmak, gelecek dönem için önerileri karara bağlamak;
  2. b) Hesapları incelemek, PM’nin aklanması ya da aklanmaması, kesin hesap, bilanço ve bütçe tasarısının onaylanması konusunda karar vermek;
  3. c) Genel Başkan, PM, Merkez Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek; partinin tüzük ve programında delegelerin salt çoğunluk oyuyla değişiklik yapmak;
  4. d) Partinin kapanması ya da bir başka parti ile birleşmesi durumlarında malların tasfiye ve intikal biçimlerine karar vermek;
  5. e) PM’ye uluslararası örgütlere katılma yetkisi vermek;
  6. f) Merkez Disiplin Kurulu’nca verilen partiden çıkarma cezaları başta olmak üzere her türlü cezaları onaylamak veya kaldırmak.

Madde 13:

PARTİ MECLİSİ

A) Seçimi, oluşumu ve toplanması

a- Parti Meclisi 21 asil üyeden oluşur. Büyük Kongre tarafından, 21 asil ve 5 yedek üye olarak seçilir. Yedeklerde sıralama seçim yönetmeliğinde belirtilen usullere göre yapılır. PM’den boşalma halinde, boşalan üyenin yerine oy sırasına göre yedek üyeler getirilir.

PM çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Parti Danışma Meclisi tarafından sayıları 10’u geçmemek üzere, fahri danışman belirlenir.

b – En az 3 ayda bir toplanan PM’nin başkanı Genel Başkan’dır. Gündem, bir hafta önce, eğer görüşülecek yazılar varsa, yazılarla birlikte üyelere ulaştırılır.

PM’de, 1/5 üyenin görüşülmesini istediği konular da gündeme alınır. PM üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıyı Genel Başkan veya belirlenen PM üyesi yönetir.

c – Olağan toplantılara bir yılda 3 kez geçerli nedeni olmaksızın katılmayanların üyeliği kendiliğinden sona erer. PM bunu karar altına alır.

Olağanüstü toplantılarını; Genel Başkan, MYK ya da PM üyelerinden 1/5’inin yazılı istemi ile yapar.

PM’nin çalışma yöntemleri ve kuralları “Çalışma Kuralları Yönetmenliği”nde gösterilir.

B) Görev ve yetkileri
a- Büyük Kongre’den sonra en yetkili organ olup iki Büyük Kongre arasında partiyi yönetir. Parti programı ve kongre kararları çerçevesinde partinin politikalarını belirler.

b- PM kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır, MYK’yı seçer. Kendi içinden Genel Sayman ve gerekli gördüğü sayıda Genel Başkan Yardımcıları seçer.
c- Parti işlerini düzenleyen yönetmelikleri belirler, örgüt ve işleyişi ile ilgili kararları alır.
d- Büyük Kongre’yi toplantıya çağırır, kongre gündemini ve PM faaliyet raporunu hazırlar. Kesin hesap, bilanço ve bütçe tasarısı sunar. Yıllık bütçeyi görüşür, karara bağlar.

e- Büyük Kongre’nin toplanmadığı durumlarda, partinin hukuki varlığına son verilmesi, tüzük ve programın değiştirilmesi dışında bütün konularda karar alabilir.
f- Seçimlere katılıp katılmamaya karar verir. Bütün seçimlerde, tüzük hükümlerine ve Siyasal Partiler Yasası’nın (SPY) 37. maddesindeki hükme göre aday saptama yöntemini belirler.
g- Partide ihtiyaç duyulan konularda partili ve partisiz kişilerin katıldığı danışma ve uzmanlık kurullarını oluşturur.
h- Genel Merkez, il ve ilçe düzeyinde kurulacak olan danışma kurulları, çalışma grupları ve uzmanlık komisyonlarına ilişkin yönetmelikler yapar.
ı- Hükümet kurmaya, tüm üyelerin görüşünü alarak hükümete katılmaya, hükümetten çekilmeye karar verir. Bu kararların alınmasında partinin TBMM’de bulunan üyeleri de toplantıya katılır.
i- Taşınır ve taşınmaz mal alım ve satımına karar verir.

j- Uluslararası örgütlere üye olma ve ayrılma kararını verir.

k- Genel Merkez, il ve ilçe düzeyinde gerekli bütün yönetmelikleri düzenler.

l- Parti içi yaşam ve eğitimi ve parti yayınlarını planlayıp örgütler ve yönetir. Kongre çalışmalarını örgütleyip gerekli hazırlıkları yapar, bununla ilgili yönetmelikleri hazırlar.

Madde 14:

GENEL BAŞKAN
Seçimi, görev ve yetkileri

Genel Başkan, Büyük Kongre delege tam sayısının salt çoğunluğu tarafından gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü tur oylamada en çok oy alan aday seçilmiş olur. Genel Başkanlığın boşalması durumunda, PM’nin Büyük Kongre tarafından seçilmiş üyeleri arasından belirlenen bir kişi Genel Başkanlığa vekâlet eder. PM, 45 gün içerisinde seçim için Büyük Kongre’yi olağanüstü toplantıya çağırır.
Parti Genel Başkanlığı üç dönemle sınırlıdır. Bir parti üyesi, eğer üç dönem üst üstte Genel Başkanlık yapmışsa dördüncü kez aday olamaz.
Partiyi temsil eder. Tüzük, program, Büyük Kongre, PM karar ve önerileri ışığında MYK ile birlikte parti çalışmalarını yürütür. Yetkili kurullarca verilen kararların uygulanmasını sağlar. PM, MYK ve Meclis Grubu toplantılarına başkanlık eder. Gerektiğinde gündemi kendisi belirleyerek bunları toplantıya çağırır.
TBMM Parti Grup Başkanı ve yöneticilerini, PM ve MYK ile birlikte ya da ayrı olarak toplantıya çağırır.

Madde 15:

MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Seçimi ve toplanması
a- MYK, PM üyeleri arasından seçilir ve Genel Başkan dahil 7 kişiden oluşur. Ayrıca MYK çalışmalarına yardımcı olmak üzere Parti Meclisi tarafından 3 fahri danışman belirlenir. Fahri danışmanlar toplantılarda gündem üzerinde görüş, öneri ve eleştirilerini belirtir, ancak oy kullanamazlar.

b- MYK’da boşalma halinde, PM üyeleri arasında boşalan üyenin yerine seçim yapılır. MYK üyeleri partinin diğer kurul ve örgütlerinde görev alamazlar.

MYK üyeleri, PM üyelerinden en az  5 üyenin teklifi üzerine, PM tarafından salt çoğunluğun gizli oyu ile görevden alınır. MYK’nın üst üste olağan 3 toplantısına mazeretsiz katılmayan üye, kurulun tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla görevden alınabilir.
c- Olağan olarak üç haftada bir toplanır. Olağanüstü toplantılar, Genel Başkan’ın ya da en az üç MYK üyesinin istemi ile yapılır. Üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır; toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alır.

d- Gündem, MYK üyelerinin görüş ve önerileri alınarak Genel Başkan tarafından hazırlanır. En az 3 kurul üyesinin istemi ile gündeme yeni maddeler görüşmesiz olarak eklenir.

Görev ve yetkileri

a – PM tarafından seçilmesinden en geç 15 gün sonra toplanır ve kendi içerisinde görev dağılımı yapar. MYK, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.

b – İki PM toplantısı arası PM adına tüm politik ve örgütsel çalışmaları düzenler ve yürütür.
c – Genel Merkez’de görevlendirilecek kadrolu elemanların sayısı ve görevlerini saptar ve atamalarını yapar.

d- Yıllık Bütçe ve hazırlanacak diğer raporları hazırlar, PM’nin onayına sunar.

Madde 16:

Genel Sayman
a- Genel Sayman, Merkez Yürütme Kurulu’nca kendi üyeleri arasından, üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Merkez Yürütme Kurulu’nun salt çoğunluğunun gizli oyu ile görevden alınabilir.

Genel sayman, Genel Başkan’ın onayıyla Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçer.
b- Genel Sayman parti gelirlerinin toplanması, harcamaların yapılması, gelir gider hesapları konusunda yerel örgütlerin denetlenmesi; gelir-gider defterinin, bütçe ve kesin hesapların yasalar ve tüzüğe uygun bir biçimde tutulmasını sağlanmak; parti gelirlerini artırıcı projeler hazırlayıp MYK’ya sunmak ve yetkili kurulların bu konulara ilişkin kararlarının uygulanması ile görevlidir.

Madde 17:

Merkezi Danışma Meclisi

Genel başkan, parti meclisi üyeleri, merkez disiplin kurulu, partili milletvekilleri ve bakanlar, il başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde örgütü yöneticileri, parti temsilcileri, partili belediye başkanları, illerin büyük kongre delegeleri ve parti danışma konferansı delegeleri, PM ve MYK tarafından oluşturulmuş kalıcı danışma kurulları, çalışma grupları, uzmanlık organları, bürolar ve komisyonlar ile toplumsal ve meslek örgütlerinde yönetici ve temsilci olan partililerden oluşur. Parti Danışma Meclisi, parti politikaları ile ilgili her konuda PM ve MYK’ya öneri niteliğinde kararlar alabilir. Parti Danışma Meclisi yılda bir kez toplanır. Çalışma esasları PM tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir.

Madde 18:

KADIN MECLİSİ

Merkezi Kadın Meclisi, özerk yapıya sahip olup ilçe, il ve merkezi düzeyde örgütlenen bir yapılanmaya sahiptir. Köy ve mahalle birim ve temsilciliklerini de oluşturabilir. Çalışmalarını sürdürmek üzere her düzeyde gerektiğinde ayrı bina tutabilir. Kendine özgü flama ve sembolleri kullanabilir.
Merkezi Kadın Meclisi merkezi düzeyde Parti Meclisi’ne karşı sorumludur. İl kadın meclisi, il yönetimine karşı; ilçe kadın meclisi ilçe yönetimine karşı sorumludur.
Kadın Meclislerinin örgüt yapısı, işleyişi ve her kademede parti ile karşılıklı ilişkilerini konu alan esasları Kadın Meclisi tarafından önerilen ve PM tarafından karar altına alınan bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde 19:

GENÇLİK MECLİSİ
Merkez gençlik meclisi özerk örgütlenir. Adı gençlik meclisi tarafından belirlenir. Meclis kendine ait flama ve sembolleri kullanabilir. Merkez gençlik meclisi ilçe, il ve Genel Merkez örgütleri olmak üzere her düzeyde örgütlenir. Çalışmalarını sürdürmek üzere her düzeyde gerektiğinde ayrı bina tutabilirler.
Gençlik Meclislerinin örgüt yapısı, işleyişi ve her kademede parti ile karşılıklı ilişkilerini konu alan esasları, Gençlik Meclisi tarafından hazırlanıp önerilen ve PM tarafından karar altına alınan bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde 20:

İL KONGRESİ

a – İl teşkilatı; İl Kongresi, İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu, İl Disiplin Kurulu ve İl Konferansı’ndan oluşur.

b – İl Kongresi, sayısı altı yüzden fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe kongrelerince seçilen delegelerden oluşur. Delege sayılarının belirlenmesinde ilçelerin üye oranları dikkate alınır. Bu oranlara ilişkin itirazlar MYK’ya yapılır. Partinin ildeki üye sayısı altı yüzden fazla değilse il kongresi bütün üyelerin katılımıyla toplanır. O ilin partili milletvekilleri, il belediye başkanı ile yönetim ve disiplin kurulları başkan ve üyeleri, il kongresinin doğal üyeleridir

c – İl Kongresi iki yılda bir yapılır. Olağan kongreler İl Yönetim Kurulu’nca belirlenen yer, gün ve gündemle toplanır. Nisaplı olarak çağrılan gün, saat ve aynı yerde iki saat sonra nisapsız olarak kongrenin toplanacağı ilanı birleşik olarak verilebilir. İl Kongreleri’nin gazetede ilanı gerekmez. Gündeme kongre delegelerinin onda birinin yazılı istemi ile madde eklenebilir.

d – Olağanüstü toplantı il yönetim kurulunun ya da kongre delegelerinin en az beşte birinin yazılı istemi ile yapılır. Olağanüstü toplantı;

Merkez organlarının kararları doğrultusunda ildeki parti politikalarının uygulanma yollarını tartışmak,

Yerellik arz eden ve merkezi politikalarla çatışmayan hususlarda parti politikası belirlemek,

Büyük Kongre ve Büyük Merkezi Konferans delegelerini, İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu’nu belirlemek,

İl Yönetim Kurulu’nun çalışma raporu, mali rapor ve kesin hesap konusunda karar vermek ve aklamak,

Tahmini bütçeyi onaylamak, amaçlarıyla yapılır.

Madde 21:

İL BAŞKANI VE İL YÖNETİM KURULU

a – İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulları aşağıda belirtilen usulle oluşturulur:

İl Başkanı: İl Kongresi tarafından gizli oyla, kongrede bulunan delege tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk oylamada sonuç alınamazsa, ikinci oylama sonucunda en çok oyu alan aday seçilir.

İl Yönetim Kurulu: Başkan dahil en az yedi üyeden oluşur. En az üç yedek üye seçilir. Sayısı 3’ü geçmemek üzere fahri danışman İl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

b – İl Yönetim Kurulu olağanüstü toplantısı, İl Başkanı veya Yönetim Kurulu 1/3 üyenin talebiyle yapılır. İl Yönetim Kurulu kararları üye sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

c – İl Yönetim Kurulu, ilk toplantısında sayman seçip görev bölümü yapar. Toplantı gündemini başkan hazırlar. İl Yönetim Kurulu, merkez organları kararları ve İl Kongresi’nin yerellik arz eden meselelerde aldığı kararlar doğrultusunda parti politikasını yürütür.

Madde 22:

İl Danışma Meclisi

İl başkanı, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde örgütü yöneticileri, il kongresi ve il milletvekilleri, il parti meclisi üyeleri, il büyük kongresi ve partili belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri, İl Yönetim Kurulu veya İl Meclisi tarafından oluşturulmuş kalıcı danışma kurulları, çalışma grupları, uzmanlık organları, bürolar ve komisyonlar ile toplumsal ve mesleki kurumlarda yönetici ve temsilcilik yapan parti üyeleri, parti örgütleri tarafından tespit edilip çağrılacak partisiz yurttaşların katılımı ile toplanır. Yılda bir kez toplanır. İl yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde kararlar alır ve ilin çeşitli sorunları üzerine görüş ve öneriler oluşturur.

Madde 23:

İLÇE KONGRESİ

a – İlçe kongresi, o ilçeye bağlı bütün üyelerden oluşur. Eğer ilçe üyelerinin toplam sayısı 400’ü aşıyorsa, Siyasi Partiler Yasası’nın öngördüğü yöntemler çerçevesinde çıkarılacak yönetmelikle, delege sayısı 400’ü aşmayacak biçimde seçilen ilçe delegelerinden oluşur. İlçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe kongresinin doğal delegesidir. İlçe kongresi olağan olarak 2 yılda bir ilçe yönetim kurulunun saptayacağı yer, gün ve gündemle toplanır.

b – İlçe kongreleri kendi sınırları içinde il kongresinin görev ve yetkilerine sahiptir. İlçe yönetim kurulunun çalışma raporu, gündem ve toplantı yeri delegelere, ilçe kongresinden 15 gün önce gönderilir.

c – Olağanüstü toplantılar, ilçe yönetim kurulunun kararı veya ilçe kongresi delegelerinin en az 1/5’inin yazılı istemiyle olur. Olağanüstü kongre çağrıldığı gündemle sınırlıdır.

İlçe kongresi divanı; bir başkan, iki başkan yardımcısı ve gereği kadar yazmandan oluşur. İlçe kongre divanı açık oy ile seçilir.

d – Kongre divanı, kongre çalışmalarının genel hukuk kuralları, Siyasi Partiler Yasası, Parti Tüzüğü ve parti içi demokrasi ilkelerine uygun yürütülmesi ile yükümlüdür. Divan, ilçe kongre çalışmalarının yürütülmesinde yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla takdir yetkisini kullanabilir, çalışmalara ara verebilir, toplantı mekânının düzeni ile ilgili karar alabilir.

Kongrede ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve il kongresine gidecek delegeler seçilir. İlçe kongresi, nisaplı olarak üyelere duyurulan ve ilçe seçim kuruluna bildirilen yer, gün ve gündem ile toplanır. Toplantı yeter sayısı sağlanamazsa aynı gün iki saat sonra aynı yer ve gündemle nisapsız olarak toplanır. İlçe kongreleri için gazete ilanı gerekmez.

Madde 24:

İLÇE BAŞKANI ve İLÇE YÖNETİM KURULU
İlçe başkanı, ilçe kongresinde gizli oy ve kongrede hazır bulunan delege sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk oylamada sonuç alınmazsa, ilk oylamada en çok oyu alan iki adayın katılacağı ikinci oylamada en çok oyu alan seçilir.

İlçe yönetim kurulu sayısı ilçe başkanı dahil 5 asil ve en az 1 yedek üyeden oluşur. Sayısı 2’yi geçmemek üzere fahri danışman İlçe Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

İlçe yönetim kurulunun görev bölüşümü, toplantı gündemi ve görevleri gibi konular il yönetim kurulları için belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.

İstifa ya da bir başka neden ile boşalan yönetim kuruluna seçim yönetmeliğine göre yedek üye çağrılır.
İlçe yönetim kurulu ilçedeki parti çalışmalarını kongre, PM ve diğer üst kurulların almış olduğu kararlar çerçevesinde ilçe düzeyinde uygular. Bu çerçevede yerel politikalar oluşturup uygulamaya koyar.
Mahalle ve köy birimlerini kurar.

İlçe yönetim kurulları gerek gördüklerinde mahalle ve köyde temsilcilik açabilir.
Aynı mahalle ve köydeki üyelerden oluşur. İlçe yönetim kurulu üyeleri bu birimlerin doğal üyeleridir. Parti politikalarının yerelde yürütülmesi ve yerel yaşamın sorunlarının parti politikaları içinde yer almasının sağlanmasından sorumludur.

Yaşama ve çalışma alanı birimleri ile mahalle ve köy birimlerinin çalışma esasları, PM tarafından hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde 25:

BELDE ÖRGÜTÜ
İlçeye bağlı belediye örgütü kurulmuş beldelerde 3 parti üyesi tarafından oluşturulur. Belde örgütü tümüyle ilçe yönetim kurulunun sorumluluğu altında, ona bağlı olarak çalışır. Doğrudan ilçenin üyesidir. Kongre yapmaz, zorunlu defterleri tutmaz.

Madde 26:

İlçe Danışma Meclisleri

İlçe başkanı, ilçe YK üyeleri, belde örgütü yöneticileri, partili belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri, ilçenin il kongresi ve il danışma konferans delegeleri, yerleşim ve çalışma birimi temsilcileri, İlçe Yönetim Kurulu’nca oluşturulmuş kalıcı danışma kurulları, çalışma grupları, uzmanlık organları, bürolar ve komisyonlar ile toplumsal ve mesleki örgütlerde yönetici ve temsilci olan partililer ve parti örgütleri tarafından tespit edilip çağrılacak partisiz yurttaşların katılımı ile toplanır. Yılda bir kez toplanır. İlçe sorunları üzerine görüş ve öneriler oluşturur.

Madde 27:

PARTİ TEMSİLCİLİĞİ VE LOKALLERİ

Parti Temsilciliği

Henüz parti örgütünün bulunmadığı il, ilçe ve beldelerde, ilk elden parti hakkında bilgi vermek, tüzük, program ve parti yayınları ile rozet, flama vb. parti sembollerini satmak, dağıtmak, üyelik için başvuran vatandaşların giriş belgelerini kabul etmek ve böylece o yerde parti örgütünün kurulmasına olanak sağlamak amacı ile gerekli görüldüğünde il, ilçe veya beldelere MYK tarafından, ilçelere İl YK tarafından, beldelere de İlçe Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek bir parti üyesiyle / üyeleriyle “Parti Temsilciliği” açılabilir. Temsilci, kendisini görevlendiren kurula doğrudan bağlıdır.
İl ya da ilçe veya beldede parti örgütü kurulduğu zaman, temsilciliğin görevi son bulur.

Parti Lokalleri

Partinin genel merkez, il, ilçe örgütleri ve temsilcileri ihtiyaç duymaları halinde, bulundukları bölgelerde (Dernekler Yasası 90. maddesi çerçevesinde) lokal açabilirler.

Madde 28:

PARTİ GRUPLARI

a – TBMM Parti Grubu, partili milletvekillerince oluşturulur. Büyük Kongre kararları ve parti programı doğrultusunda yasama çalışması yapar. Genel Başkan, TBMM üyesi ise grup başkanlığı görevini üstlenir. Aksi halde grup başkanı, TBMM Parti Grubu İç Yönetmeliği’nde belirlenen usul doğrultusunda seçilir. TBMM Parti Grubu, parti tüzüğüyle çelişmeyecek bir biçimde partili milletvekillerince hazırlanır. TBMM grubu kendi içinden başkan vekili ve grup sözcülerini seçer.

b – TBMM Grup Disiplin Kurulu, TBMM Parti Grubu’nca seçilen beş asil, üç yedek üyeden oluşur. Bu kurul ancak partili milletvekilinin gruptan ihracına karar verebilir. Üye hukukuyla ilgili hususları ancak MDK karara bağlayabilir. MDK’nın kararı TBMM Grup Disiplin Kurulu açısından da bağlayıcı sonuç doğurur.

c- Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları
Belediye meclisleri ve il genel meclislerindeki partili üyeler kendi aralarında bir grup oluştururlar. Partili belediye başkanı bu grubun başkanıdır. Belediye başkanı partili değilse il başkanı gruba başkanlık yapar. Meclis grupları kendi içlerinde başkan vekili ve sözcülerini seçer. İl ve ilçe başkanları parti gruplarını bütçe, yıllık program ve faaliyet raporları görüşmeleri öncesi olmak üzere, bir yıl içinde en az 3 kez toplantıya çağırırlar ve toplantıyı yönetirler.

Madde 29:

PARTİ ADAYLARINA VE SEÇİLMİŞ PARTİ ÜYELERİNE İLİŞKİN PARTİNİN GENEL İLKELERİ

a – Parti, her türlü seçimde geçerli olmak üzere, kendisine başvuran aday adaylarından yahut kendi listesinden seçime giren adaylarından para veya sair nam altında herhangi bir maddi menfaat temin edemez.

b – Parti listesinden seçilen adayların veya siyasi bir makamı işgal eden parti üyelerinin bu görevler sebebiyle elde ettikleri maaşlarının, Devlet İstatistik Enstitüsü’nce belirlenen en yüksek ortalama ücrete sahip işkolundaki ortalama işçi ücretinden fazla olan kısmı, partiye gelir kaydedilir.

Madde 30:

MİLLETVEKİLİ ÖN SEÇİMİ
Milletvekili adayı olacak partililer, o seçim bölgesindeki parti üyelerinin tümünün katılacağı ön seçim sistemiyle belirlenir. Ön seçimler SPY ve PM tarafından hazırlanacak ön seçim usulünü gösterir yönetmeliğe göre yapılır. Ancak zorunlu hallerde PM, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile SPY’de gösterilen diğer aday belirleme yöntemlerine başvurma kararı alabilir.

Madde 31:

YEREL SEÇİMLERDE PARTİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ

Yerel seçimlerde adaylar, o seçim bölgesindeki parti üyelerinin tümümün katılacağı ön seçim usulüyle belirlenir. Ön seçimler, Siyasi Partiler Kanunu’nca belirlenmiş ön seçim esaslarına dair PM tarafından hazırlanan yönetmelik doğrultusunda gerçekleştirilir. Ancak zorunlu hallerde PM, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile SPY’de gösterilen diğer aday belirleme yöntemlerine başvurma kararı alabilir.

Madde 32:

GÖREVDEN ALMA
Partide seçimle gelinen görevden seçimle ayrılma esastır. Ancak aşağıda yazılı hükümler saklıdır.

Yasa ve Tüzük gereklerini yerine getirmeyen, programı ve ilklerine uymayan, üst kurulların ve disiplin kurullarının süreli yazılarını zamanında yanıtlamayan veya üst organların veya disiplin kurullarının kararları doğrultusunda faaliyet yürütmekten imtina eden il ve ilçe yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, üst yönetim kurullarınca yazı ile uyarılır. En çok 30 günlük süre içinde uyarı gereklerini yerine getirmeyen başkan ve yönetim kurullarının yenilenmesi amacıyla ilçe ve il kongreleri bir üst kurul tarafından 30 gün içinde toplantıya çağrılır. Kongreyi toplamayan başkan ve yönetim kurulları bir üst kurulca görevden alınır. Bir üst kurula 5 gün içerisinde itiraz edebilir.

İlçe başkanı ve üyeleri için üst organ il yönetim kurulu; il yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için üst organ Merkez Yürütme Kurulu’dur.

Atanan il başkanı ve üyeleri, en geç 45 gün içinde, ilçe başkanı ve üyeleri en geç 30 gün içerisinde kongreyi olağanüstü toplamakla yükümlüdür.

Benzeri durumlarda 1/5 oranında kongre delegesinin yazılı başvurusuyla da olağanüstü kongreye gidilebilir.

Madde 33:

DİSİPLİN KURULLARI
a) Merkez Disiplin Kurulu (MDK); Büyük Kongre’de gizli oyla seçilen 7 asil, 4 yedek üyeden oluşur.
b) İl Disiplin Kurulu; il kongresinde gizli oyla seçilen 3 asil, 1 yedek üyeden oluşur.
c) TBMM Grup Disiplin Kurulu; Grup Genel Kurulu’nca gizli oyla seçilen 3 asil, 1 yedek
üyeden oluşur.

Disiplin kurullarında görev alanlar partinin diğer organlarında görev alamazlar. Ancak partinin uzmanlık komisyonlarında parti üyesi sıfatlarıyla çalışabilirler.

Yetkileri
MDK, partinin merkez organlarında görevli olanlar, il başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyelerinin parti görevleriyle ilgili disiplin kovuşturmalarını yapar ve karara bağlar.

MDK, aynı zamanda il disiplin kurullarının üst itiraz organıdır.

İl Disiplin Kurulu, yukarıda sayılan kurul üyeleri dışında kalan parti üyeleri ile ilgili disiplin suçlarının kovuşturmasını yapar ve karara bağlar.

TBMM Grup Disiplin Kurulu, TBMM Grup Genel Kurulu üyeleri ile ilgili disiplin suçlarının kovuşturmalarını yapar ve karara bağlar.

Disiplin kurulları SPY 55. Maddesi’ne göre çalışır.

Madde 34:

DİSİPLİN KURULUNA BAŞVURU
Genel Başkan, PM üyeleri, MYK üyeleri, MDK üyeleri, il başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri hakkında, disiplin suçları nedeniyle üyesi oldukları organ tarafından resen veya şikayet üzerine Merkez Disiplin Kurulu’na başvurulabilir. Şikayet üzerine yapılan sevklerde oylama yapılmaz.
Organların üyeleri kendileri ile ilgili sevk oylamasında oy kullanamaz.

İl yönetim kurulları, ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurulları hakkında; ilçe yönetim kurulları, belde başkanları ve yukarıda organlarda sayılan üyeleri dışındaki tüm üyeleri hakkında resen veya şikayet üzerine il disiplin kuruluna başvurabilir.

İlgiliyi disiplin kuruluna sevk eden organ sevk işlemini ilgili yasalara, Parti Tüzüğü’ne, disiplin yönetmeliğine uygun düzenler.

Başvuru veya sevk işleminde bulunan kişi veya organ, başvurusuna esas teşkil eden tüzük hükümlerini, ihlal edilen tüzük maddesini ve iddiasını destekleyen bilgi, belge, tanık ve her türlü kanıtı bir dilekçeyle ilgili organa iletmek durumundadır.

Madde 35:

ÇALIŞMA USULÜ
Konusu disiplin suçu oluşturan bir fiil hakkında disiplin kovuşturmasına, başvuru ya da sevk yetkisi olanlarca fiilin öğrenildiği andan itibaren en geç 3 ay içerisinde başlanır.

Disiplin kurulu kendisine yapılan başvuru veya sevki kovuşturmayı başlattığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde sonuçlandırır. Kovuşturmanın uzaması durumunda bu süre aşılabilir. Ancak her durumda bu süre 6 ayı aşamaz.

Disiplin kurulu, ilgiliyi görevden alırsa bir ay içerisinde karar verir. Bu süre içerisinde karar veremediği durumlarda görevden alma kararını yeniden gözden geçirir. Disiplin kurulu, karar verinceye kadar toplantılarını kapalı yürütür. Disiplin kurulunun görüştüğü bir olayla ilgili olarak parti organ ve toplantılarında görüşme açılamaz. Söz alınamaz, yayın yapılamaz.

Disiplin kurulunca verilen kararlar ile disiplin cezaları hakkında her kademedeki parti kongre ve toplantısında görüşme yapılamaz. Merkez Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu kararlar Büyük Kongre ve PM’de kaldırılabilir. Bunun için, ceza alan üyenin kayıtlı olduğu ilçe yönetim kurulunun veya ilgilinin şahsen PM’ye başvurusu; PM veya Büyük Kongre delegelerinin 1/20’sinin Büyük Kongre’ye başvurusu gereklidir.

Parti disiplin kuruluna sevk edilen üye, disiplin kurulunun kesin kararı olmadığı sürece masumdur. Disiplin kurulu gerekli görürse tedbir niteliğinde olmak üzere disiplin kuruluna sevk edilen üyeyi parti içindeki görevinden alabilir.

Disiplin kurulunca hakkında geçici çıkarma cezası verilen üye, parti faaliyetine katılamaz ve parti organlarına teklifte bulunamaz, üyelik haklarını kullanamaz, ancak üyelikten doğan yükümlülüklerini yerine getirir. Geçici çıkarma süresinde partinin program, tüzük ve yetkili kurullarının belirlediği parti politikalarına ve parti organlarının bağlayıcı kararlarına uymakla yükümlüdür. Geçici çıkarma cezası alan üyelerin organlardaki üyelikleri düşer; yerlerine yedek üye çağrılır.

Partiden kesin çıkarma için disiplin kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının kararı gereklidir.
Disiplin kuruluna sevk edilen üye sözlü ve yazılı savunma hakkına sahiptir. Toplanmasını istediği belge ve kanıtların parti organlarından istenmesini kuruldan isteyebilir.

Disiplin kuruluna sevk edilen üyeye savunması için yazılı çağrı yapılır. Bu çağrıya bildirimden itibaren 15 gün içerisinde yanıt vermeyen üye savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu süre SPY 55. Maddesi çerçevesinde 7 güne indirilebilir.

Kasıtlı suç isnadı ve asılsız tanıklık disiplin suçu olarak değerlendirilir, bu konuda disiplin kurulu resen işlem yapar.

Disiplin kurulu kararı alınmadan, bu konuda parti içinde ve dışında yazılı veya sözlü görüş açıklayanlar hakkında disiplin kurulunca resen işlem yapılır.

Kadına ve küçüklere yönelik suçların disiplin kurullarında görüşülmesine öncelik verilir.

Parti Meclisi, disiplin kurullarının çalışma usullerine dair bir yönetmelik çıkarır.

Madde 36:

KARAR DÜZELTME VE YENİDEN YARGILAMA İSTEMİ
MYK, MDK kararlarına karşı düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi istemiyle MDK’ya başvurabilir. Karar düzeltme istemi, MDK kararının ilgili organa bildirilmesinden itibaren 15 gündür. Başvurularda gerekçeler gösterilir. Bu başvurular tüzük ve SPY’de belirtilen itiraz yolları arasında değerlendirilmez.

Merkez Disiplin Kurulu, bu başvuruları en geç 30 gün içinde karara bağlar. Karar düzeltme ve yeniden yargılama istemleri kararın uygulanmasına engel değildir. Yeniden yargılama isteminin kabul edilmesi halinde, karar verilene kadar önceki kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verilebilir.

MADDE 37:

DİSİPLİN SUÇ VE YAPTIRIMLARI
Disiplin yaptırımları uyarı, kınama, üyelikten geçici çıkarma ve üyelikten kesin çıkarmadır. Dört aydan az geçici çıkarma cezası verilemez.

Aşağıdaki disiplin suçlarına, karşılarında yazılan yaptırımlar uygulanabilir. Tekrarı halinde, bir üst ceza verilir. SPY 62. Maddesi hükmü gereğince aidatını ödemeyen üyeye geçici çıkarma ve kesin çıkarma cezası uygulanmaz.
a) Geçerli bir nedeni olmaksızın aidatını yazılı bildirime rağmen 4 ay üst üste ödemeyen üyeye uyarı cezası verilir.
b) Önceden bildirilen geçerli bir neden olmaksızın, kurul ve organ toplantılarına arka arkaya üç kere katılmayan yöneticiye uyarı veya kınama cezası verilir.
c) Disiplin kuruluna kasıtlı başvuruda bulunan, disiplin kurulu çalışmaları hakkında beyanda bulunan, kasıtlı suç isnadında bulunan, yalan tanıklık yapan, çağrıldığı halde disiplin kuruluna tanıklığa gelmeyenler, kasıtlı olarak disiplin soruşturmasının uzamasına yol açanlar, disiplin kurulu kararı alınmadan bu konuda parti içinde veya dışında yazılı veya sözlü görüş açıklayanlar hakkında kınama veya üyelikten geçici çıkarma cezası verilir.
d) Sigortasız işçi çalıştıran üyeye uyarı cezası verilir.
e) Parti kararlarına uymayan ve parti eylemine karşı eylem yapan üyeye kınama, üyelikten geçici çıkarma veya üyelikten kesin çıkarma cezası verilir.
f) Parti işlerinden özel çıkar sağlayan üyeye üyelikten geçici çıkarma veya üyelikten kesin çıkarma cezası verilir.
g) Parti parasına veya malına zarar veren, parti defter veya evraklarında tahrifat yapan üye veya yöneticiye kınama, üyelikten geçici çıkarma veya üyelikten kesin çıkarma cezası verilir.
h) Parti üyelerinin kişilik haklarını zedeleyici beyan veya davranışlarda bulunan üyeye uyarı veya kınama cezası verilir.
ı)Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve şovenizm gibi halklara ve uluslararası işçi kardeşliğine zarar veren fikirlerin parti içinde veya dışında propagandasını yapana üyelikten kesin çıkarma cezası verilir.

i) Özel alan dahil kadınlara yönelik her türlü tehdit veya şiddet uygulayan veya tacizde bulunan üyeye, üyelikten geçici çıkarma veya üyelikten kesin çıkarma cezası verilir.
j) Özel alan dahil çocuklara tehdit veya şiddet uygulayan veya tacizde bulunan üyeye, üyelikten geçici çıkarma veya kesin çıkarma cezası uygulanır.

Madde 38:

İTİRAZ
İl disiplin kurulu kararlarına karşı MDK’ya başvurulabilir. Hakkında partiden ya da gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi parti içi itiraz yollarını tükettikten sonra SPY’nin 57. Maddesi çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir. Yargı kararı kesindir.

Merkez Disiplin Kurulu’na itiraz süresi ilgiliye verilen savunma süresi kadardır.

İl disiplin kurulunun vermiş olduğu üyelikten geçici çıkarma ve üyelikten kesin çıkarma kararları herhangi bir itiraz olmaksızın Merkez Disiplin Kurulu incelemesine tabidir.

Merkez Disiplin Kurulu karar vermeden, il disiplin kurulunun üyelikten geçici veya üyelikten kesin çıkarma kararı kesinleşmez.

Madde 39:

YURTDIŞI PARTİ TEMSİLCİLİĞİ
PM, gerekli gördüğünde yurtdışında bir ya da birden fazla parti temsilciliği açabilir. Çalışma esasları PM tarafından hazırlanan “Yurt Dışı Parti Temsilcilikleri Yönetmeliği”nde düzenlenir.

Madde 40:
KONFERANSLAR
Merkezi ve yerel parti organları, gerekli gördüğünde parti üyeleri ile sınırlamadan, katılımcılarını önceden belirleyerek merkezi ve il, ilçeler düzeyinde genel ve özel konferanslar toplayabilir. Konferanslar, danışma ve eğitime yöneliktir; karar organı değildir.

Madde 41:

GENEL HÜKÜMLER
a – İl ve ilçe örgütlerinin yeni kurulduğu yerlerde, kurucu il başkanı ve yönetimi PM, kurucu ilçe başkanı ve yönetimi PM veya İl Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Atanan yönetim kendi üyeleri arasından saymanını seçer.
İl ve ilçe yönetim kurullarının çekilmesi durumunda da bu madde uygulanır.
b – İstifa, görevden alma ya da başka nedenle İl ve İlçe Başkanlıkları boşaldığında, İl ve İlçe Yönetim Kurulları, kendi üyeleri arasından, gizli oy ve salt çoğunlukla yeni başkanını seçer. Boşalan saymanlık için de aynı yöntem geçerlidir.

c – Merkez organlardan herhangi bir nedenle üye eksilmesi durumunda, yeterli sayı bulunduğu koşullarda organ çalışmasına devam eder. İl ve ilçe organlarında eksilme olduğunda yeri yedek üye ile doldurulur. Organların yeterli sayının altına düştüğü durumlarda ilgili üst organ tarafından Geçici Yönetim Kurulu atanır ve il örgütlerinde 3 ay, ilçe örgütlerinde 45 gün içinde Yönetim Kurulu seçimi için Olağanüstü Kongre yapılır.
d – İlk kongreye kadar, kongre yetkilerini Kurucular Kurulu kullanır. Kurucular Kurulu, PM kuruluncaya kadar partiye üye alır ve partiyi yönetir.
e – Partinin gelir-giderleri, bütçe, bilanço, gelir-gider hesabı ve kesin hesaplarının tutulması PM tarafından hazırlanacak yönetmenlikle düzenlenir.
f – Parti, politikalarının yaygınlaştırılması, üyeler ile tüm halka aktarılması için merkezi ya da yerel aylık, haftalık, günlük vb. düzenli gazete, dergi, bülten, broşür, katalog türü yayınları çıkarır, film ya da müzik kaseti hazırlatıp çoğaltabilir. Yayının kimler tarafından ya da nasıl çıkarılacağına merkezi düzeyde PM ve yerel düzeyde İl Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.
g – PM, il ve ilçe örgütleri, gençlik ve kadın meclisleri parti çalışmalarını ve politikalarını halka tanıtmak amacıyla yemekli toplantılar, şenlik ya da şölenler, şiir dinletileri, film-dia gösterimleri vb. kültürel, sportif, aktüel, ekonomik toplantılar düzenleyebilir.
h – Genel Başkanlık ile il ve ilçe başkanlıklarında üst üste en fazla üç olağan dönem göreve gelinebilir.

Madde 42:

MALİ HÜKÜMLER
a- Partinin gelirleri, parti bayrağı, flaması, rozeti, yayınları ve rumuzlarının satışından sağlanacak gelirler, partice tertip edilen balo, eğlence, tiyatro, film gösterisi, konser ve yemeklerinden sağlanacak gelirler ve SPY’de belirtilen diğer kaynaklardır.

b- Partiye üye olan herkes aidat öder. Partiye üye olan her kişiden en az 10 YTL en çok Siyasi Partiler Yasası’nda belirlenen üst sınır oranında giriş ödentisi alınır. Giriş aidatları doğrudan genel merkez bütçesine aktarılır.

Parti üye aidatlarının aylık tutarı en az 10 YTL ya da üyenin beyan ettiği aylık gelirinin %2’si olup, üst sınırı SPY’nin belirlemiş olduğu üst sınırı aşamaz.

Partinin il, ilçe ve genel merkez teşkilat bütçeleri, bilanço, gelir-gider cetvelleri ile kesin hesaplarının nasıl düzenleneceği ve gelirlerin sağlanması ile giderlerin yapılmasına ilişkin usuller Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili hükümleri ve tüzük doğrultusunda hazırlanacak mali işler yönetmeliği ile gösterilir.

Partinin her türlü gelir ve gideri SPY hükümleri ve yönetmelikler çerçevesinde belgelendirilir ve muhasebeleştirilir. Partinin bütün organları görev alanlarındaki mali işlemlerin belgelendirilmesi ve muhasebeleştirilmesinden birinci derecede sorumludur.

Madde 43:

Giderlerde sorumluluk ve yetki

a- Partinin giderleri, sözleşme ve altına girdiği yükümlülükler; genel merkezde parti tüzel kişiliği, illerde il örgütü, ilçelerde de ilçe örgütü adına yapılır.

b- Yükümlülük altına girmek, bankalardan para çekmek, bir eşya veya hak üzerinde tasarrufta bulunmak ya da bu konuda temsil yetkisi vermek için, genel merkezde Genel Başkan veya Genel Başkan Yardımcılarından biri ile Sayman’ın, il ve ilçelerde Başkan’la Sayman üyenin, Başkan bulunmadığında Sayman ile yönetim kurulu üyelerinden birinin imzalarının bulunması zorunludur.

Madde 44:

Tutulacak defterler

Her kademedeki parti organları, Siyasi Partiler Kanunu’nda gösterilen defter ve kayıtları tutmak zorundadır. Bunların nasıl tutulacağı, bu defterler dışında, hangi kurulların hangi defterleri tutacağı, teknik olanaklardan nasıl yararlanılacağı, yönetmelikle ayrıntılı olarak düzenlenir.

Madde 45:

Tüzükte öngörülmeyen durumlar

Tüzükte belirlenmeyen durumlara ilişkin olarak, tüzüğün anlam dairesinde yönetmelik çıkarma yetkisi MYK’ya aittir.

Tüzükte ayrıca belirtilmediği hallerde parti organları oy çokluğuyla karar alır.

Madde 46:

Geçici hüküm

Kuruluş Yönetmeliği

Kurucular Kurulu’nun ilk Büyük Kongre’ye kadar parti yönetim ve icra organlarını, parti yerel birimlerini ve parti bütçesini hangi usulde tanzim edeceği, bu kurulca hazırlanan yönetmelikle belirlenir. Yönetmelik hükümleri parti tüzüğüne ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olamaz.